Trường mẫu giáo 8/3 thực hiện công khai Chất lượng giáo dục năm học 2019- 2020