- Các cháu đã rất cố gắng chăm chỉ luyện tập và hoàn thành tiết mục tốt đẹp.